Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

NỀN GIÁO DỤC PHẬT ĐÀ SẼ KHIẾN MỖI NGƯỜI TRỞ VỀ VỚI TỰ TÁNH

NỀN GIÁO DỤC PHẬT ĐÀ SẼ KHIẾN MỖI NGƯỜI TRỞ VỀ VỚI TỰ TÁNH
0