Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

NẾU CÓ KHÍ PHẬN TƯƠNG ƯNG VỚI TỰ TÁNH TAM BẢO CÔNG PHU SẼ ĐẮC LỰC

NẾU CÓ KHÍ PHẬN TƯƠNG ƯNG VỚI TỰ TÁNH TAM BẢO CÔNG PHU SẼ ĐẮC LỰC
0