Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

NẾU CÒN CÓ NGƯỜI TU PHƯỚC, KINH ĐẠO VẪN CÒN THẤY TRÊN THẾ GIAN

NẾU CÒN CÓ NGƯỜI TU PHƯỚC, KINH ĐẠO VẪN CÒN THẤY TRÊN THẾ GIAN
0