Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

NẾU GIÁO DỤC MÀ VỨT BỎ THÁNH HIỀN NHÂN, THIÊN TAI LIỀN XẢY RA

NẾU GIÁO DỤC MÀ VỨT BỎ

THÁNH HIỀN NHÂN,

THIÊN TAI LIỀN XẢY RA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Thiện ác của tâm hành diễn biến như thế nào?

Đây là giáo dục. Nếu giáo dục chú trọng giáo huấn của Thánh Hiền, nhất định là thiện. Nếu giáo dục mà vứt bỏ Thánh Hiền Nhân, thiên tai liền xảy ra.

Ngạn ngữ nói rằng: Không nghe lời người đi trước, thiệt thòi ngay trước mắt.

Người đi trước là ai?

Khổng Mạnh là người đi trước, Lão Trang là người đi trước, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người đi trước. Nếu không nghe lời những người đi trước này, Quý Vị chịu thiệt ngay trước mắt. Tuyệt đối không được trách người khác, tất cả đều là tự làm tự chịu.

Đạo lý này không thể không biết. Chúng ta cũng phải giống như Chư Phật Bồ Tát vậy, ngay trong đời này, từ sinh hoạt đến xử sự đối nhân tiếp vật, không được tách rời trí tuệ. Đây chính là Phật Bồ Tát, đây là Thánh Hiền. Tuyệt đối không được làm theo cảm tính, tâm không được nông nổi.

Quý Vị xem họ nói thiền định, giữ quy củ, đây là trì giới. Thánh Nhân thế gian, Thánh Nhân xuất thế gian nói với chúng ta rất nhiều, cần phải nỗ lực học tập, đối với bản thân nhất định có lợi ích. Mặc dùng chúng ta sanh trong thời loạn, họ loạn ta không loạn. Trên Địa Cầu rất nhiều thiên tai thảm họa, ta không bị ảnh hưởng.

Trước đây thầy Phương giới thiệu Phật Pháp cho tôi, nói với tôi: Học Phật là hưởng thụ cao nhất của đời người.

Tôi đã học được sáu mươi năm, chứng minh lời thầy nói là thật, không phải giả, vì sao vậy?

Vì suốt sáu mươi năm nay, cuộc sống của tôi chính là hưởng thụ cao nhất của đời người. Hưởng thụ cao nhất không phải có địa vị, không phải có của cải, mà là cuộc sống ngày ngày được an vui, Pháp Hỷ sung mãn. Mỗi ngày ở cùng với Thánh Hiền, mở Kinh Điển ra nghĩa là ở cùng với Thánh Hiền.

Trong buổi giảng này, cùng nhau chia sẻ với Quý Vị, cũng là ở cùng với Thánh Hiền. Ít nhất Quý Vị ở đây hai tiếng đồng hồ, chúng ta cùng nhau học tập Kinh Vô Lượng Thọ, các bậc Thượng Thiện Nhân cùng ở một chỗ.

Không phải người phàm, người phàm ở bên ngoài, bên ngoài giảng đường của chúng ta là người phàm. Nhưng khi tan học, chúng ta lại biến thành người phàm. Khi đi học, chúng ta lại biến thành Thánh Hiền, sự thật chính là như vậy. Vĩnh viễn không rời giáo huấn trong Kinh Điển, như vậy Quý Vị vĩnh viễn là Thánh Hiền.

Phật Bồ Tát ở đâu?

Quý Vị chính là Phật Bồ Tát, mọi người đều là Phật Bồ Tát, đây là hưởng thụ cao nhất của đời người. Cần thiết nhất là làm sao để đem những gì mình học được, ứng dụng trong cuộc sống hằng ngày, như vậy mới thật sự được lợi ích.

Lợi ích đầu tiên là thân tâm mạnh khỏe, trí tuệ tăng trưởng, mọi việc như ý. Chúng ta vẫn chưa đạt được mục tiêu của Tỳ Kheo Pháp Tạng, Ngài là sự sự vô ngại, cao hơn chúng ta.

***