Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

NẾU KHÔNG BUÔNG BỎ DỤC VỌNG, VĨNH VIỄN TRÔI LĂN TRONG LUÂN HỒI LỤC ĐẠO

NẾU KHÔNG BUÔNG BỎ DỤC VỌNG, VĨNH VIỄN TRÔI LĂN TRONG LUÂN HỒI LỤC ĐẠO
0