Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

NẾU MỌI NGƯỜI KHÔNG CHỊU QUAY ĐẦU, KHÔNG TIN TƯỞNG THÌ THIÊN TAI NÀY KHÔNG THỂ TRÁNH ĐƯỢC

NẾU MỌI NGƯỜI KHÔNG CHỊU

QUAY ĐẦU, KHÔNG TIN TƯỞNG

THÌ THIÊN TAI NÀY

 KHÔNG THỂ TRÁNH ĐƯỢC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Bảo có nghĩa là gì?

Có bảo liền có thể giải quyết vấn đề. Có thể giải quyết được vấn đề sức khoẻ của chúng ta, có thể giải quyết vấn đề cuộc sống của chúng ta, có thể giải quyết vấn đề sanh tử của chúng ta, có thể giải quyết vấn đề kiếp nạn của chúng ta.

Ngày nay Thế Giới biến loạn như vậy, nếu y theo lời Phật nói trong Kinh thì rất dễ giải quyết, vậy mà không ai tin. Bố Lai Đăng người Mỹ nói ba câu thật hiếm thấy, hoàn toàn giống như trong Kinh Phật nói.

Ông nói khí ác dương thiện, chính là đoạn ác tu thiện trong Phật Pháp nói, cải tà quy chánh, đoan chánh tâm niệm, đoan chánh tâm niệm chính là chánh tri chánh kiến trong Phật Pháp, như vậy vấn đề lập tức được giải quyết. Nhưng lời ông nói ra ai chịu làm theo.

Ai là người nào chịu bỏ ác hướng thiện?

Ai đồng ý cải tà quy chánh?

Nếu mọi người không chịu quay đầu, không tin tưởng thì thiên tai này không thể tránh được.

***