Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

NẾU NIỆM LỰC CỦA BẢN THÂN CHÚNG TA CHẲNG ĐỦ SẼ CHẲNG KẾT THÀNH MỘT KHỐI VỚI TỰ TÁNH DI ĐÀ

NẾU NIỆM LỰC CỦA BẢN THÂN CHÚNG TA CHẲNG ĐỦ SẼ CHẲNG KẾT THÀNH MỘT KHỐI VỚI TỰ TÁNH DI ĐÀ
0