Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

NẾU QUÝ VỊ CHẲNG RỜI KHỎI LỤC ĐẠO LUÂN HỒI, SẼ CHẲNG CÓ CÁCH NÀO LÌA KHỔ ĐƯỢC VUI

NẾU QUÝ VỊ CHẲNG RỜI KHỎI LỤC ĐẠO LUÂN HỒI, SẼ CHẲNG CÓ CÁCH NÀO LÌA KHỔ ĐƯỢC VUI
0