Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

NẾU TRONG TỰ TÁNH CỦA CHÚNG TA KHÔNG CÓ, TÁNH ĐỨC HỌ KHÔNG GIÚP ĐƯỢC

NẾU TRONG TỰ TÁNH CỦA CHÚNG TA KHÔNG CÓ, TÁNH ĐỨC HỌ KHÔNG GIÚP ĐƯỢC
0