Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

NẾU TỰ TÁNH KHÔNG ĐỘNG NÓ KHÔNG CÓ TƯỚNG

NẾU TỰ TÁNH KHÔNG ĐỘNG NÓ KHÔNG CÓ TƯỚNG
0