Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

NGŨ LUÂN, NGŨ THƯỜNG, TỨ DUY, BÁT ĐỨC, ĐÓ LÀ TÂM NGƯỜI

NGŨ LUÂN, NGŨ THƯỜNG, TỨ DUY, BÁT ĐỨC LÀ THIỆN

NGŨ LUÂN, NGŨ THƯỜNG, TỨ DUY, BÁT ĐỨC LÀ THIỆN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGŨ LUÂN, NGŨ THƯỜNG, TỨ DUY, BÁT ĐỨC, RẤT DỄ NHỚ

NGŨ LUÂN, NGŨ THƯỜNG, TỨ DUY, BÁT ĐỨC, RẤT DỄ NHỚ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TẤT CẢ PHẢI BẮT ĐẦU TỪ CƠ BẢN LÀ HIẾU HẠNH

TẤT CẢ PHẢI BẮT ĐẦU TỪ CƠ BẢN LÀ HIẾU HẠNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ÔNG LÀ TẤM GƯƠNG TỐT CỦA HIẾU THÂN TÔN SƯ

ÔNG LÀ TẤM GƯƠNG TỐT CỦA HIẾU THÂN TÔN SƯ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

DƯỠNG THÂN CỦA CHA MẸ

DƯỠNG THÂN CỦA CHA MẸ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không