Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

THIỆN CÓ THIỆN BÁO, ÁC CÓ ÁC BÁO

NHÂN QUẢ THÔNG BA ĐỜI CHÚNG TA PHẢI BIẾT

NHÂN QUẢ THÔNG BA ĐỜI CHÚNG TA PHẢI BIẾT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NHÂN QUẢ BÁO ỨNG KHÔNG SAI CHÚT NÀO

NHÂN QUẢ BÁO ỨNG KHÔNG SAI CHÚT NÀO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỪ ĐÓ CHO THẤY NHÂN QUẢ BÁO ỨNG KHÔNG HỀ SAI

TỪ ĐÓ CHO THẤY NHÂN QUẢ BÁO ỨNG KHÔNG HỀ SAI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

SAU KHI PHÁT BỒ ĐỀ TÂM THÌ CẦN TIN SÂU NHÂN QUẢ

SAU KHI PHÁT BỒ ĐỀ TÂM THÌ CẦN TIN SÂU NHÂN QUẢ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÁNH TƯỚNG, SỰ LÝ, NHÂN QUẢ TOÀN BỘ ĐỀU BIẾT

TÁNH TƯỚNG, SỰ LÝ, NHÂN QUẢ TOÀN BỘ ĐỀU BIẾT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CƯ SĨ SỢ NHÂN QUẢ, NHÂN QUẢ SỢ HÒA THƯỢNG

CƯ SĨ SỢ NHÂN QUẢ, NHÂN QUẢ SỢ HÒA THƯỢNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NHÂN QUẢ CỦA AI, NGƯỜI ĐÓ TỰ CHỊU

NHÂN QUẢ CỦA AI, NGƯỜI ĐÓ TỰ CHỊU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không