Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

THIỆN CÓ THIỆN BÁO, ÁC CÓ ÁC BÁO

ĐỀU BUÔNG XUỐNG HẾT, NHÂN QUẢ ĐỀU TƯƠNG ỨNG

ĐỀU BUÔNG XUỐNG HẾT, NHÂN QUẢ ĐỀU TƯƠNG ỨNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐEM DUYÊN THIỆN ÁC ĐỀU BIẾN THÀNH PHÁP DUYÊN

ĐEM DUYÊN THIỆN ÁC ĐỀU BIẾN THÀNH PHÁP DUYÊN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

LUÂN LÝ ĐẠO ĐỨC, NHÂN QUẢ, ĐỀU LÀ TỪ TRONG TỰ TÁNH

LUÂN LÝ ĐẠO ĐỨC, NHÂN QUẢ, ĐỀU LÀ TỪ TRONG TỰ TÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

LÝ LUẬN VÀ SỰ THẬT CỦA NHÂN QUẢ

LÝ LUẬN VÀ SỰ THẬT CỦA NHÂN QUẢ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NHÂN QUẢ KHÔNG THA CHO AI CẢ

NHÂN QUẢ KHÔNG THA CHO AI CẢ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHỈ CẦN TIN SÂU NHÂN QUẢ, LÒNG THAM SẼ KHÔNG KHỞI LÊN

CHỈ CẦN TIN SÂU NHÂN QUẢ, LÒNG THAM SẼ KHÔNG KHỞI LÊN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NHÂN QUẢ RẤT ĐÁNG SỢ, LỜI NÓI NÀY LÀ SỰ THẬT

NHÂN QUẢ RẤT ĐÁNG SỢ, LỜI NÓI NÀY LÀ SỰ THẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KHÔNG THỂ KHÔNG HIỂU NHÂN QUẢ

KHÔNG THỂ KHÔNG HIỂU NHÂN QUẢ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BẤT LẠC NHÂN QUẢ

BẤT LẠC NHÂN QUẢ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KHÔNG TIN, VẪN CÓ NHÂN QUẢ BÁO ỨNG

KHÔNG TIN, VẪN CÓ NHÂN QUẢ BÁO ỨNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không