Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

NHẤT TÂM NIỆM BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM, QUÁN ÂM TỪ BI  SẼ ĐẾN CỨU CHÚNG TA, KHIẾN TA VƯỢT QUA THIÊN TAI NÀY

NHẤT TÂM NIỆM BỒ TÁT

QUÁN THẾ ÂM, QUÁN ÂM TỪ BI

 SẼ ĐẾN CỨU CHÚNG TA,  

KHIẾN TA VƯỢT QUA THIÊN TAI NÀY

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Đức Phật nói với Tôn Giả A Nan, người trú trong niệm Phật, tâm ấn bất hoại, cũng lại như thế. Dùng bình báu, bảo ấn để ví với niệm Phật, ý nghĩa này rất rõ ràng. Nếu chúng ta gặp những thiên tai này, điều đầu tiên ta phải tin, không tin thì đành chịu.

Bất kỳ thiên tai thảm họa nào hiện tiền, buông bỏ vạn duyên, niệm câu Phật Hiệu này, rất hiệu quả, vô cùng thù thắng. Nếu không thể buông bỏ tình chấp, còn lưu luyến thế gian này.

Đức Phật rất từ bi, trong Kinh Vô Lượng Thọ nói, nhất tâm niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, Quán Âm từ bi sẽ đến cứu chúng ta, khiến ta vượt qua thiên tai này. Hai phương pháp này đều có thể dùng, niệm Bồ Tát Quán Âm, cầu thân thể này còn lưu lại thế gian.

Niệm Phật A Di Đà, không có ý niệm này, chỉ nhất tâm cầu sanh Tịnh Độ. Nếu bình an vô sự vượt qua, đó là Phật muốn ta lưu lại thế gian này, còn có nhiệm vụ.

Chúng sanh ở thế gian này có duyên với mình, ta lưu lại thế gian này chịu khổ thay chúng sanh, giúp chúng sanh khổ nạn, đây là Phật A Di Đà tạm thời không tiếp dẫn chúng ta đến Thế Giới Cực Lạc. Tự mình phải rõ ràng minh bạch.

***