Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

PHÀM PHU TRONG LỤC ĐẠO THỜI GIAN LÀ VÔ LƯỢNG KIẾP

PHÀM PHU TRONG LỤC ĐẠO THỜI GIAN LÀ VÔ LƯỢNG KIẾP
0