Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

PHÁP NGỮ CỦA CỔ THÁNH TIÊN HIỀN NHO GIÁO

KHỔNG TỬ

KHỔNG TỬ

Số bài: 10
MẠNH TỬ

MẠNH TỬ

Số bài: 6
TUÂN TỬ

TUÂN TỬ

Số bài: 3
TRANG TỬ

TRANG TỬ

Số bài: 5
TÔN TỬ

TÔN TỬ

Số bài: 2
HÀN PHI TỬ

HÀN PHI TỬ

Số bài: 3
TĂNG SÂM

TĂNG SÂM

Số bài: 1
MẶC TỬ

MẶC TỬ

Số bài: 2
YẾN TỬ

YẾN TỬ

Số bài: 1
QUẢN TỬ

QUẢN TỬ

Số bài: 1