Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

PHÁP NGỮ CỦA ĐẠI SƯ HUỆ VIỄN

TỔ HUỆ VIỄN VỚI PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ

TỔ HUỆ VIỄN VỚI PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ

Giảng giải: Đại Sư Huệ Viễn

Số bài: 8
LUẬN A TỲ ĐÀM TÂM

LUẬN A TỲ ĐÀM TÂM

Giảng giải: Tôn Giả Pháp Thắng

Hán dịch: Đại Sư Huệ Viễn, Ngài Tăng Già Đề Bà, Đời Đông Tấn

Số bài: 10
ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH NGHĨA KÝ

ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH NGHĨA KÝ

Giảng giả: Đại Sư Huệ Viễn

Số bài: 260
PHẬT THUYẾT KINH VÔ LƯỢNG THỌ NGHĨA SỚ

PHẬT THUYẾT KINH VÔ LƯỢNG THỌ NGHĨA SỚ

Giảng giải: Đại Sư Huệ Viễn

Số bài: 17