Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

PHÁP NGỮ CỦA ĐẠI SƯ LIÊN TRÌ

PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO

PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ SỚ SAO

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì

Số bài: 4
TỊNH ĐỘ VỰNG NGỮ

TỊNH ĐỘ VỰNG NGỮ

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì

Số bài: 37
LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH

LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì

Số bài: 223
TRÚC SONG TÙY BÚT

TRÚC SONG TÙY BÚT

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì 

Số bài: 387
VĂN PHÁT NGUYỆN VÃNG SANH

VĂN PHÁT NGUYỆN VÃNG SANH

Tác giả: Đại Sư Liên Trì

TƯ TƯỞNG TỊNH ĐỘ CỦA ĐẠI SƯ LIÊN TRÌ

TƯ TƯỞNG TỊNH ĐỘ CỦA ĐẠI SƯ LIÊN TRÌ

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì

Số bài: 5
PHÁP MÔN MỘT ĐỜI THÀNH TỰU

PHÁP MÔN MỘT ĐỜI THÀNH TỰU

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì

TỊNH ĐỘ NGHI BIỆN

TỊNH ĐỘ NGHI BIỆN

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì

VÃNG SINH TẬP

VÃNG SINH TẬP

Giảng giải: Đại Sư Châu Hoằng

Số bài: 9
THIỀN QUÁN SÁCH TẤN

THIỀN QUÁN SÁCH TẤN

Giảng giải: Đại Sư Châu Hoằng

Số bài: 6