Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

PHÁP NGỮ CỦA ĐẠI SƯ NGẪU ÍCH

PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI

PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI

Giảng giải: Đại Sư Ngẫu Ích

Số bài: 4
NGẪU ÍCH ĐẠI SƯ PHÁP NGỮ

NGẪU ÍCH ĐẠI SƯ PHÁP NGỮ

Giảng giải: Đại Sư Ngẫu Ích

Số bài: 33
BỒ TÁT GIỚI BỔN TIÊN YẾU

BỒ TÁT GIỚI BỔN TIÊN YẾU

Giảng giải: Ngài Trí Húc, Đời Minh

Số bài: 3
TƯ TƯỞNG TỊNH ĐỘ CỦA ĐẠI SƯ NGẪU ÍCH

TƯ TƯỞNG TỊNH ĐỘ CỦA ĐẠI SƯ NGẪU ÍCH

Giảng giải: Đại Sư Ngẫu Ích

Số bài: 5
PHẬT THUYẾT KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC LƯỢC GIẢI

PHẬT THUYẾT KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC LƯỢC GIẢI

Giảng giải: Ngài Trí Húc, Đời Minh

PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ GIẢNG GIẢI TINH YẾU

PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ GIẢNG GIẢI TINH YẾU

Giảng giải: Ngài Trí Húc, Đời Minh

Số bài: 5
GIÁO QUÁN CƯƠNG TÔNG GIỀNG MỐI CỦA GIÁO QUÁN

GIÁO QUÁN CƯƠNG TÔNG GIỀNG MỐI CỦA GIÁO QUÁN

Giảng giải: Ngài Trí Húc, Đời Minh

Số bài: 7
GIẢNG GIẢI TINH YẾU KINH A DI ĐÀ

GIẢNG GIẢI TINH YẾU KINH A DI ĐÀ

Giảng giải: Ngài Trí Húc, Đời Minh

Số bài: 6