Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

PHÁP NGỮ CỦA ĐẠI SƯ THẬT HIỀN

KHUYÊN PHÁT BỒ ĐỀ TÂM VĂN

KHUYÊN PHÁT BỒ ĐỀ TÂM VĂN

Giảng giải: Đại Sư Thật Hiền 

Số bài: 14
KHÔNG PHÁT TÂM BỒ ĐỀ KHÔNG THỂ VÃNG SANH

KHÔNG PHÁT TÂM BỒ ĐỀ KHÔNG THỂ VÃNG SANH

Giảng giải: Đại Sư Thật Hiền

CHÚ GIẢI TÁC PHẨM ĐÔNG HẢI NHƯỢC

CHÚ GIẢI TÁC PHẨM ĐÔNG HẢI NHƯỢC

Giảng giải: Đại Sư Thật Hiền

Hán dịch: Ngài Liễu Tử Hậu Trước, Đời Đường