Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

PHÁP NGỮ CỦA ĐẠI SƯ THIỆN ĐẠO

NIỆM PHẬT CẢNH

NIỆM PHẬT CẢNH

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo

Số bài: 14
NIỆM PHẬT KÍNH

NIỆM PHẬT KÍNH

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo

Số bài: 12
VÃNG SANH LỄ TÁN PHẬT

VÃNG SANH LỄ TÁN PHẬT

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo

Số bài: 8
TƯ TƯỞNG TỊNH ĐỘ CỦA ĐẠI SƯ THIỆN ĐẠO

TƯ TƯỞNG TỊNH ĐỘ CỦA ĐẠI SƯ THIỆN ĐẠO

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo

Số bài: 4
KỆ ĐẢNH LỄ TÁN THÁN VIỆC VÃNG SANH

KỆ ĐẢNH LỄ TÁN THÁN VIỆC VÃNG SANH

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo, Đời Đường

Số bài: 5
QUÁN KINH TỨ NHIẾP SỨ CƯƠNG YẾU

QUÁN KINH TỨ NHIẾP SỨ CƯƠNG YẾU

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo

THIỆN ĐẠO ĐẠI SƯ KHAI THỊ NIỆM PHẬT

THIỆN ĐẠO ĐẠI SƯ KHAI THỊ NIỆM PHẬT

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo

Số bài: 6
VÌ SAO CHÚNG TA NIỆM PHẬT MÀ KHÔNG THỂ VÃNG SANH

VÌ SAO CHÚNG TA NIỆM PHẬT MÀ KHÔNG THỂ VÃNG SANH

Tác giả: Đại Sư Thiện Đạo

PHƯƠNG PHÁP NIỆM PHẬT

PHƯƠNG PHÁP NIỆM PHẬT

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo, Đời Đường

Số bài: 9
KỆ LỄ TÁN SÁU THỜI

KỆ LỄ TÁN SÁU THỜI

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo, Đời Đường

Số bài: 7
QUÁN NIỆM A DI ĐÀ PHẬT TƯỚNG HẢI TAM MUỘI CÔNG ĐỨC PHÁP MÔN

QUÁN NIỆM A DI ĐÀ PHẬT TƯỚNG HẢI TAM MUỘI CÔNG ĐỨC PHÁP MÔN

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo, Đời Đường

Số bài: 6
QUÁN NIỆM A DI ĐÀ PHẬT TƯỚNG HẢI TAM MUỘI CÔNG ĐỨC PHÁP MÔN

QUÁN NIỆM A DI ĐÀ PHẬT TƯỚNG HẢI TAM MUỘI CÔNG ĐỨC PHÁP MÔN

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo, Đời Đường

Số bài: 4
CHUYỂN KINH HÀNH ĐẠO NGUYỆN SINH TỊNH ĐỘ PHÁP SỰ TÁN

CHUYỂN KINH HÀNH ĐẠO NGUYỆN SINH TỊNH ĐỘ PHÁP SỰ TÁN

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo, Đời Đường

Số bài: 8
PHẬT THUYẾT KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT SỚ

PHẬT THUYẾT KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT SỚ

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo, Đời Đường

Số bài: 6
QUÁN NIỆM A DI ĐÀ PHẬT TƯỚNG HẢI TAM MUỘI CỘNG ĐỨC PHÁP MÔN

QUÁN NIỆM A DI ĐÀ PHẬT TƯỚNG HẢI TAM MUỘI CỘNG ĐỨC PHÁP MÔN

Giảng giải: Đại Sư Thiện Đạo, Đời Đường

Số bài: 4