Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

PHÁP NGỮ CỦA ĐẠI SƯ TRIỆT NGỘ

MỘT TRĂM BÀI KỆ NIỆM PHẬT

MỘT TRĂM BÀI KỆ NIỆM PHẬT

Giảng giải: Ðại Sư Triệt Ngộ

Số bài: 100
ĐẠI SƯ TRIỆT NGỘ KHAI THỊ

ĐẠI SƯ TRIỆT NGỘ KHAI THỊ

Giảng giải: Đại Sư Triệt Ngộ

Số bài: 2
TRIỆT NGỘ ĐẠI SƯ THỊ CHÚNG

TRIỆT NGỘ ĐẠI SƯ THỊ CHÚNG

Giảng giải: Đại Sư Triệt Ngộ

Số bài: 2
KỆ NIỆM PHẬT

KỆ NIỆM PHẬT

Giảng giải: Đại Sư Triệt Ngộ