Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

PHÁP NGỮ CỦA HÒA THƯỢNG DIỆU LIÊN

PHÁP NGỮ VÀ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG DIỆU LIÊN

PHÁP NGỮ VÀ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG DIỆU LIÊN

Giảng giải: Hòa Thượng Diệu Liên

Số bài: 9
PHÁP NGỮ GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VÀ DẶN DÒ KHAI THỊ CHO CHÚNG SANH

PHÁP NGỮ GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VÀ DẶN DÒ KHAI THỊ CHO CHÚNG SANH

Giảng giải: Hòa Thượng Diệu Liên

Số bài: 8