Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

PHÁP NGỮ CỦA PHÁP SƯ ĐỊNH HOẰNG

CHIA SẺ TÂM ĐẮC HỌC TẬP ĐỆ TỬ QUY

CHIA SẺ TÂM ĐẮC HỌC TẬP ĐỆ TỬ QUY

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng

Số bài: 12
MẸ HIỀN CON HIẾU

MẸ HIỀN CON HIẾU

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng và Thân Mẫu Triệu Lương Ngọc

Số bài: 7
TỊNH ĐỘ VÃNG SANH CHÁNH NHÂN

TỊNH ĐỘ VÃNG SANH CHÁNH NHÂN

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng

Số bài: 8
CHỨNG MINH CỦA KHOA HỌC VỀ NHÂN QUẢ LUÂN HỒI

CHỨNG MINH CỦA KHOA HỌC VỀ NHÂN QUẢ LUÂN HỒI

Giảng giải: Tiến Sĩ Chung Mao Sâm

Số bài: 4
LÀM THẾ NÀO ĐỂ HÀNG PHỤC DÂM DỤC

LÀM THẾ NÀO ĐỂ HÀNG PHỤC DÂM DỤC

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng

NGHI THỨC ĐỊA TẠNG CHIÊM SÁT SÁM

NGHI THỨC ĐỊA TẠNG CHIÊM SÁT SÁM

Thị phạm: Pháp Sư Định Hoằng

Số bài: 10
PHÁT BỒ ĐỀ TÂM NHẤT HƯỚNG CHUYÊN NIỆM

PHÁT BỒ ĐỀ TÂM NHẤT HƯỚNG CHUYÊN NIỆM

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng

Số bài: 5
KHAI THỊ DI ĐÀ THẬP NIỆM TẤT SANH NGUYỆN

KHAI THỊ DI ĐÀ THẬP NIỆM TẤT SANH NGUYỆN

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng

Số bài: 2