Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

PHÁP NGỮ CỦA PHÁP SƯ THÀNH ĐỨC

ĐỆ TỬ QUY VÀ TU HỌC PHẬT PHÁP

ĐỆ TỬ QUY VÀ TU HỌC PHẬT PHÁP

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

Số bài: 19
ĐỆ TỬ QUY - CON ĐƯỜNG ĐẠT ĐẾN NHÂN SINH HẠNH PHÚC GIẢNG GIẢI

ĐỆ TỬ QUY - CON ĐƯỜNG ĐẠT ĐẾN NHÂN SINH HẠNH PHÚC GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

Số bài: 40
CHIA SẺ TÂM ĐẮC THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

CHIA SẺ TÂM ĐẮC THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

Số bài: 49
QUẦN THƯ TRỊ YẾU BA TRĂM SÁU MƯƠI

QUẦN THƯ TRỊ YẾU BA TRĂM SÁU MƯƠI

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

Số bài: 68
HỌC TẬP CHIA SẺ LIỄU PHÀM TỨ HUẤN

HỌC TẬP CHIA SẺ LIỄU PHÀM TỨ HUẤN

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

Số bài: 58
LÀM SAO XÂY DỰNG QUAN HỆ HAI GIỚI HÒA HỢP TÔN TRỌNG?

LÀM SAO XÂY DỰNG QUAN HỆ HAI GIỚI HÒA HỢP TÔN TRỌNG?

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

Số bài: 11
LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRẺ THƠ TIẾP NHẬN GIÁO DỤC PHẨM ĐỨC?

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRẺ THƠ TIẾP NHẬN GIÁO DỤC PHẨM ĐỨC?

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

Số bài: 3
BỨC TRANH DÊ CON QUỲ BÚ MẸ

BỨC TRANH DÊ CON QUỲ BÚ MẸ

Trình bày: Pháp Sư Thành Đức

CÂU CHUYỆN NHỎ, TRÍ HUỆ LỚN

CÂU CHUYỆN NHỎ, TRÍ HUỆ LỚN

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

Số bài: 9
LÀM SAO ĐỂ XÂY DỰNG CHÁNH TRI CHÁNH KIẾN TRONG TU HỌC?

LÀM SAO ĐỂ XÂY DỰNG CHÁNH TRI CHÁNH KIẾN TRONG TU HỌC?

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

Số bài: 5