Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

PHÁP NGỮ CỦA THẦY GIÁO TRẦN ĐẠI HUỆ

ĐỜI NGƯỜI CẦN CÓ VỊ THẦY TỐT

ĐỜI NGƯỜI CẦN CÓ VỊ THẦY TỐT

Giảng giải: Thầy Giáo Trần Đại Huệ

Số bài: 3
ĐỌC SÁCH NGÀN LẦN

ĐỌC SÁCH NGÀN LẦN

Giảng giải: Thầy Giáo Trần Đại Huệ

Số bài: 13
CÁCH CỨU GIÚP NGƯỜI THÂN BẤT NGỜ GẶP NẠN

CÁCH CỨU GIÚP NGƯỜI THÂN BẤT NGỜ GẶP NẠN

Giảng giải: Thầy Giáo Trần Đại Huệ