Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

PHẬT GIÁO LÀ GIÁO DỤC

PHẬT PHÁP LÀ GÌ?

PHẬT PHÁP LÀ GÌ?

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

PHẬT GIÁO CHẲNG PHẢI LÀ TÔN GIÁO

PHẬT GIÁO CHẲNG PHẢI LÀ TÔN GIÁO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẬT GIÁO LÀ GIÁO DỤC, KHÔNG PHẢI TÔN GIÁO

PHẬT GIÁO LÀ GIÁO DỤC, KHÔNG PHẢI TÔN GIÁO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHÚNG SINH CÓ BỆNH, PHẬT PHÁP LÀ THUỐC

CHÚNG SINH CÓ BỆNH, PHẬT PHÁP LÀ THUỐC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHO NÊN THÂN NGƯỜI KHÓ ĐƯỢC, PHẬT PHÁP KHÓ NGHE

CHO NÊN THÂN NGƯỜI KHÓ ĐƯỢC, PHẬT PHÁP KHÓ NGHE

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không