Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

❃ PHẬT GIÁO LÀ GIÁO DỤC

❃ NHẬN THỨC PHẬT GIÁO - GIÁO DỤC HẠNH PHÚC MỸ MÃN

❃ NHẬN THỨC PHẬT GIÁO - GIÁO DỤC HẠNH PHÚC MỸ MÃN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Cư Sĩ Vọng Tây

Số bài: 8
❃ PHẬT GIÁO LÀ GÌ?

❃ PHẬT GIÁO LÀ GÌ?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

Số bài: 4
❃ THỰC HIỆN GIÁO DỤC PHẬT ĐÀ

❃ THỰC HIỆN GIÁO DỤC PHẬT ĐÀ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

Số bài: 2
❃ LÀM THẾ NÀO THỰC HIỆN GIÁO DỤC CỦA PHẬT ĐÀ?

❃ LÀM THẾ NÀO THỰC HIỆN GIÁO DỤC CỦA PHẬT ĐÀ?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
Việt dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ