Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

PHẬT PHÁP TĂNG CÓ THỂ GIÚP CHÚNG TA THOÁT LY LỤC ĐẠO LUÂN HỒI

PHẬT PHÁP TĂNG CÓ THỂ GIÚP CHÚNG TA THOÁT LY LỤC ĐẠO LUÂN HỒI
0