Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

PHIỀN NÃO LÀ THIÊN TAI, TẠO TỘI NGHIỆP LÀ THIÊN TAI, THÂN TÂM KHÔNG MẠNH KHOẺ LÀ THIÊN TAI

PHIỀN NÃO LÀ THIÊN TAI,

TẠO TỘI NGHIỆP LÀ THIÊN TAI,

THÂN TÂM KHÔNG MẠNH KHOẺ

LÀ THIÊN TAI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Vì tất cả Chư Phật đều chung một tâm nguyện là ước gì những chúng sanh này đều mau thành Phật. Trong Kinh nói nhất thiết giai thành Phật, đây là bản tâm là chân tâm bản nguyện của Chư Phật Như Lai. Nhưng chúng sanh không buông bỏ được tập khí phiền não.

Không buông bỏ được thì Phật cũng không có năng lực giúp họ nâng cao cảnh giới. Nhất định phải tự họ buông bỏ chứ Phật không giúp được. Phật giúp chúng sanh chính là sự giáo hoá, đem chân tướng sự thật nói với chúng ta sau đó thì tự mình tu, tự mình thành tựu, cho nên Đức Phật là bậc Đạo Sư.

Đức Phật Di Đà nghĩ ra phương pháp này quá tuyệt diệu, kiến lập một Thế Giới Tây Phương Cực Lạc, đó là gì?

Là Đạo Tràng, là trường học.

Như thế nào mới có thể nhập học?

Điều kiện nhập học là phát tâm Bồ Đề một lòng chuyên niệm. Tâm Bồ Đề trong chú giải này Hoàng Niệm Tổ dẫn chứng những điều Ngẫu Ích Đại Sư nói. 

Ngẫu Ích Đại Sư nói rất hay, thật sự tin Pháp Môn này không hoài nghi, thật sự tin tưởng, thật sự muốn Vãng Sanh Thế Giới Cực Lạc, đây chính là tâm vô thượng Bồ Đề. Khác với những gì các bậc Tổ Sư khác nói, Ngài nói điều này rất đơn giản, chúng ta vừa nghe là có thể hiểu được.

Người khác nói là thâm tâm, trực tâm, đại bi tâm, khiến chúng ta hồ đồ. Ngẫu Ích Đại Sư nói điều này dứt khoát mạch lạc, thâm tín không hoài nghi, thật sự chịu phát tâm, tôi nhất định phải đến Thế Giới Cực Lạc, tôi nhất định thân cận Phật A Di Đà, tâm này chính là tâm vô thượng Bồ Đề.

Tâm đã phát thì phải thực hiện, thực hiện bằng cách nào?

Chính là nhất hướng chuyên niệm, một phương hướng, một mục đích ngoài ra đều bỏ hết không quan tâm đến nó. Tất cả pháp Đức Thế Tôn nói trong suốt bốn chín năm tôi chỉ cần một cuốn Kinh Di Đà, một cuốn Kinh Vô Lượng Thọ là đủ, một câu A Di Đà Phật là được.

Ngoài ra tất cả đều không cần, hoàn toàn buông bỏ, đây là hạng người nào?

Là người có trí huệ nhất, người có phước báo nhất.

Vì sao vậy?

Vì đến Thế Giới Tây Phương Cực Lạc thì tất cả đều đạt được, thật sự buông bỏ mới có thể đạt được. Cho nên người xưa trên miệng thường nói thành ngữ xả đắc. Quý Vị xem nếu có thể đem tất cả pháp mà Đức Thế Tôn Giảng trong bốn chín năm xả bỏ hết, Quý Vị sẽ đạt được, đạt được hết.

Gặp được Phật A Di Đà thì tất cả đều đạt được. Quý Vị xả được mới có thể đạt được. Thế gian này còn có một chút phước báo, xả bỏ phước báo này khi đến Thế Giới Cực Lạc được phước báo lớn.

Thế Giới này không xả được thì Thế Giới Cực Lạc không có phần, đại hỷ đại xả đến Thế Giới Cực Lạc sẽ được niềm vui lớn lao. Người thật sự có trí huệ, thật sự có phước báo mới làm được điều này. Người không có phước báo họ không nghĩ đến, chỉ tham luyến phước báo trước mắt.

Nếu như vậy là hỏng hết, thật là nhất xưng Phật danh, dĩ thị thiện căn nhập Niết Bàn giới, không sai chút nào. Nhập Niết Bàn giới, bất khả cùng tận.

Ngài Huệ Năng Đại Sư nói: Đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ.

Trong Kinh Lăng Nghiêm Đức Thế Tôn nói: Tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí huệ của Như Lai. Trí huệ không cùng tận, đức năng không cùng tận, tướng hảo không cùng tận, thần thông đạo lực mỗi mỗi đều không cùng tận.

Không cùng tận là tự tánh, Quý Vị đã chứng được tự tánh viên mãn điều này không đáng nể sao?

Pháp Môn này thực tế là khó tin dễ hành, tại sao chúng ta không chịu niệm?

Tại sao không chịu phát tâm?

Tại sao không chịu buông bỏ?

Điều này khó, mà khó ở chỗ nào?

Khó ở chỗ không hiểu về chân tướng của nhân sinh Vũ Trụ, cũng không rõ về Thế Giới Ta Bà và Thế Giới Cực Lạc, cho nên không cách nào phát tâm được.

Thật sự biết được Ta Bà là khổ mới chịu xả bỏ, thật sự thấu triệt niềm vui ở Thế Giới Cực Lạc tại sao không đến?

Đương nhiên là đến rồi. Hiện nay mọi người đều muốn tránh nạn, nói Địa Cầu thiên tai nhiều chúng ta phải trốn lánh. Tôi nói với Quý Vị Vãng Sanh Thế Giới Cực Lạc thì thiên tai gì cũng không có. Đây là di dân. 

Rời xa Địa Cầu này di dân đến Thế Giới Cực Lạc, thân cận Phật A Di Đà, điều này tốt biết bao. Mỗi câu đều là thật nếu thật sự nghe hiểu và y giáo phụng hành thì vấn đề liền được giải quyết.

Mấy năm này có rất nhiều thông tin truyền đến chỗ chúng tôi, cũng có rất nhiều bạn đồng học đến hỏi tôi về vấn đề thiên tai. Tôi nói với mọi người trong tâm không thể có thiên tai.

Vì sao vậy?

Nếu học Phật chân chánh thật sự hiểu được Phật Pháp. Đức Phật nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, cứ nghĩ đến thiên tai thì thiên tai sẽ đến.

Nghĩ đến điều gì thì điều đó sẽ đến, thế tại sao không nghĩ đến Phật A Di Đà?

Tại sao không nghĩ đến Thế Giới Cực Lạc, mà lại nghĩ đến thiên tai?

Thiên tai không liên quan đến chúng ta. Bất luận là lời đồn đoán như thế nào truyền đến đây, đến đây là dừng. Tôi nhận được rất nhiều tin tức nhưng đều không coi trọng nó.

Tôi chỉ hỏi họ dùng thái độ nào để đối phó thiên tai này, kết quả tuyệt đại đa số đều nói niệm Phật, như vậy chẳng phải là được rồi sao?

Chỉ cần niệm Phật ngoài ra không cần quan tâm, về sau cũng không cần quan tâm. Niệm Phật có thể hoá giải thiên tai. Tôi nói với Quý Vị hoá giải đầu tiên là thiên tai của chính mình.

Thiên tai của chính mình là gì?

Phiền não là thiên tai, tạo tội nghiệp là thiên tai, thân tâm không mạnh khoẻ là thiên tai. Tạo tội nghiệp thì thiên tai càng nặng đây là tự mình tạo thiên tai. Sau khi giác ngộ niệm Phật A Di Đà.

Vì sao vậy?

Vì đời này nhất định phải đến Thế Giới Cực Lạc để làm Phật, như vậy chẳng phải thiên tai đều hoá giải rồi sao?

Làm gì có thiên tai. Đây là người thật sự có đại trí huệ, đại phước đức.

Ngạn ngữ có câu: Người phước ở đất phước, đất phước thì người có phước ở, Quý Vị là người có phước, người niệm Phật chính là người có phước, người niệm Phật nên học tốt Kinh Điển Đại Thừa này là phước báo đệ nhất trong phước báo, là trí tuệ đệ nhất trong trí tuệ, là người có trí tuệ đệ nhất, phước báo đệ nhất trong thế xuất thế gian.

Họ ở đây thì chỗ này không có thiên tai. Quý Vị nên thật niệm Phật, thật buông bỏ, làm giả không được phải làm thật. Các nhà khoa học nước ngoài nói trên Địa Cầu nếu có được tám nghìn người chơn chánh niệm Phật, người thật sự tu phước tu huệ thì trên Địa Cầu này không có thiên tai.

Họ đề xuất tám nghìn người nà là có căn cứ. Hiện tại trên Địa Cầu này tổng nhân khẩu là sáu năm ức, lấy chữ số này làm tiêu chuẩn. Một phần trăm căn bậc hai khoảng trên dưới tám nghìn người. Có nhiều người tu thiện tích đức như vậy, có thể giúp Địa Cầu hoá giải tất cả, hiện nay nói là thiên tai tự nhiên tất cả đều không còn.

Tin tức này mấy năm gần đây truyền đến chỗ chúng tôi. Tôi suy nghĩ rất lâu và cũng không dám tin. Quý Vị xem sáu năm ức người, tám ngàn người này sáu năm ức người tạo nghiệt, mà tám ngàn người có thể cứu được, hình như không cân xứng.

Tôi đột nhiên nghĩ đến Cổ Nhân có câu ngạn ngữ nói: Tà không thắng chánh, tà tuy nhiều chánh tuy ít nhưng tà không thể thắng chánh. Ở trước chúng ta có đọc đến một ví dụ là ví dụ trong Kinh Quán Phật Tam Muội nói về rừng Y Lan.

****