Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

QUY Y PHẬT, ĐIỀU NÀY NÓI RẤT RÕ RÀNG MINH BẠCH, QUY Y TỰ TÁNH PHẬT

QUY Y PHẬT, ĐIỀU NÀY NÓI RẤT RÕ RÀNG MINH BẠCH, QUY Y TỰ TÁNH PHẬT
0