Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

QUYẾT ĐỊNH LÀ MỘT PHƯƠNG HƯỚNG, MỘT MỤC TIÊU, HƯỚNG DẪN QUÝ VỊ VỀ TỰ TÁNH BÁT NHÃ

QUYẾT ĐỊNH LÀ MỘT PHƯƠNG HƯỚNG, MỘT MỤC TIÊU, HƯỚNG DẪN QUÝ VỊ VỀ TỰ TÁNH BÁT NHÃ
0