Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

SANH TỬ TRONG LỤC ĐẠO LUÂN HỒI CHÍNH LÀ THẦY Y PHỤC, THAY THÂN THỂ

SANH TỬ TRONG LỤC ĐẠO LUÂN HỒI CHÍNH LÀ THẦY Y PHỤC, THAY THÂN THỂ
0