Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

TAI HỌA LÀ DO TÂM BẤT THIỆN CỦA CHÚNG TA CHIÊU CẢM NÊN

TẬP TÁNH BẤT THIỆN NÊN GỌI LÀ TÀ

TẬP TÁNH BẤT THIỆN NÊN GỌI LÀ TÀ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THIỆN NHÂN THIỆN QUẢ, ÁC NHÂN ÁC BÁO

THIỆN NHÂN THIỆN QUẢ, ÁC NHÂN ÁC BÁO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THIỆN CÓ THIỆN BÁO, ÁC CÓ ÁC BÁO

THIỆN CÓ THIỆN BÁO, ÁC CÓ ÁC BÁO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÂM SÂN HẬN QUẢ BÁO Ở ĐỊA NGỤC

TÂM SÂN HẬN QUẢ BÁO Ở ĐỊA NGỤC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không