Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

TAI NẠN TRÊN TRÁI ĐẤT CÓ THỂ HOÁ GIẢI LÀ CHUYỆN HOÀN TOÀN CÓ THỂ

 LÀ THIỆN DUYÊN HAY ÁC DUYÊN, ĐỀU PHẢI HÓA GIẢI NÓ

 LÀ THIỆN DUYÊN HAY ÁC DUYÊN, ĐỀU PHẢI HÓA GIẢI NÓ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÂY LÀ NGUY CƠ CỦA XÃ HỘI, LÀ TAI NẠN CỦA THẾ GIAN

ĐÂY LÀ NGUY CƠ CỦA XÃ HỘI, LÀ TAI NẠN CỦA THẾ GIAN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THẾ GIỚI NÀY TAI NẠN QUÁ NHIỀU, CHÚNG SANH QUÁ KHỔ

THẾ GIỚI NÀY TAI NẠN QUÁ NHIỀU, CHÚNG SANH QUÁ KHỔ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

LẬP TỨC QUAY ĐẦU, TAI NẠN SẼ TỪ TỪ HÓA GIẢI

LẬP TỨC QUAY ĐẦU, TAI NẠN SẼ TỪ TỪ HÓA GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không