Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

TAI NẠN TRÊN TRÁI ĐẤT CÓ THỂ HÓA GIẢI LÀ CHUYỆN HOÀN TOÀN CÓ THỂ

ĐỊA CẦU CHÚNG TA ĐANG SỐNG Ở ĐÂY LÀ BA TAI, TÁM NẠN

ĐỊA CẦU CHÚNG TA ĐANG SỐNG Ở ĐÂY LÀ BA TAI, TÁM NẠN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHÚNG TA CÓ THỂ CỨU VÃN CHO ĐỊA CẦU, CÓ THỂ HÓA GIẢI

CHÚNG TA CÓ THỂ CỨU VÃN CHO ĐỊA CẦU, CÓ THỂ HÓA GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỪ XÃ HỘI ĐỘNG LOẠN DẪN ĐẾN THIÊN TAI CHO ĐỊA CẦU

TỪ XÃ HỘI ĐỘNG LOẠN DẪN ĐẾN THIÊN TAI CHO ĐỊA CẦU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BÁC SĨ CHỈ CÓ THỂ CHỮA BỆNH, KHÔNG THỂ CHỮA MẠNG

BÁC SĨ CHỈ CÓ THỂ CHỮA BỆNH, KHÔNG THỂ CHỮA MẠNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không