Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

TAM ĐỒ LỤC ĐẠO PHẢI CHỊU LUÂN HỒI, NHƯ THẾ CÓ PHẢI PHƯỚC ĐÂU?

TAM ĐỒ LỤC ĐẠO PHẢI CHỊU LUÂN HỒI, NHƯ THẾ CÓ PHẢI PHƯỚC ĐÂU?
0