Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

TÂM KHÔNG MÊ, THÂN KHÔNG TẠO NGHIỆP THÌ LÀM GÌ CÓ TAI NẠN?

TÂM KHÔNG MÊ, THÂN KHÔNG

TẠO NGHIỆP THÌ LÀM GÌ CÓ TAI NẠN?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Chư Phật Bồ Tát không có thân tướng, không những không có thân tướng, ngay tướng của tâm cũng không có. Chúng ta có thể từ ngay chỗ này mà thể hội, cảnh giới bạn ngộ nhập liền sâu, công phu niệm Phật liền không như nhau.

Cho nên, hôm nay viên mãn, viên mãn chính là bắt đầu, chúng ta gọi là chung thỉ, mà không phải là thỉ chung. Nói thỉ chung là pháp sanh diệt, nói chung thỉ là không sanh không diệt.

Viên mãn chính là bắt đầu, nhà Phật nói thỉ giác. Mỗi một địa vị Bồ Tát đều là thỉ giác, Sơ Tín là thỉ giác, Sơ Trụ cũng là thỉ giác, sơ hành vẫn là thỉ giác, Sơ Địa vẫn là thỉ giác. Ý nghĩa của thỉ giác là ngày ngày giác ngộ, giờ giờ giác ngộ, nơi nơi giác ngộ, niệm niệm giác ngộ.

Một câu A Di Đà Phật chính là đại giác, chính là viên giác. Chúng ta một mặt phải chăm chỉ nỗ lực mà niệm, một mặt đọc Kinh, nghe pháp để khai mở trí tuệ. Hai loại phương pháp song hành chính là giải hành đều tu, giải giúp đỡ bạn hành, hành giúp cho bạn giải.

Bạn dùng phương pháp này được đắc lực thì cảnh giới của bạn liền chuyển, chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành Thánh, người thế gian lo lắng nhiều thứ tai họa, tai họa hoàn toàn tiêu trừ.

Tai họa là từ vọng tưởng sanh, từ tạo tác các thứ nghiệp bất thiện hiển thị ra. Người sau khi giác ngộ, mỗi niệm đều là Nam Mô A Di Đà Phật, cái tâm này không còn mê hoặc, không còn tạo nghiệp.

Tâm không mê, thân không tạo nghiệp thì làm gì có tai nạn?

Xưa kia đã tạo ác nghiệp, hiện tại không tạo ác là không có duyên. Tuy có nhân của ác nghiệp, thế nhưng không có duyên thì ác nghiệp này liền không thể hiện hành, không thể hình thành quả báo. 

Hiện tại thế gian tai nạn nhiều như vậy là do ác nghiệp đã tạo ngày trước là nhân, hiện tại lại tạo ác nghiệp là duyên, nhân duyên đầy đủ thì quả báo hiện tiền.

Đạo lý này là như vậy. Hiện tại chúng ta đoạn, không phải đoạn từ trên thân, mà phải đoạn từ trên tâm, vậy mới có hiệu quả. Tuy thân không tạo, nhưng trong tâm vẫn có ác niệm thì không được, quả báo vẫn sẽ hiện tiền. Từ trong tâm, đem ác niệm đoạn dứt.

Tôi thường khuyên đồng tu, chúng ta chỉ có một thiện tâm chân thành, chỉ có một thiện ý. Thiện tâm, thiện ý lưu lộ ra bên ngoài là thiện hạnh.

Thuần thiện, không những tiêu tai nạn của chính mình, mà nhất định cũng có thể giảm nhẹ tai nạn của đại chúng xung quanh chúng ta. Tuy là không thể giúp họ hoàn toàn tiêu trừ, nhưng có thể giúp họ giảm nhẹ. Đây là đạo lý nhất định.

***