Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

THẾ GIAN TAI NẠN TRIỀN MIÊN, NẾU CHÚNG TA KHÔNG CHĂM CHỈ NỖ LỰC MÀ TU, TƯƠNG LAI LÀM SAO TỰ CỨU, CỨU NGƯỜI?

THẾ GIAN TAI NẠN TRIỀN MIÊN,

NẾU CHÚNG TA KHÔNG CHĂM CHỈ

NỖ LỰC MÀ TU, TƯƠNG LAI

LÀM SAO TỰ CỨU, CỨU NGƯỜI?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Lễ kính chính là lưu xuất từ thành khẩn. Chúng ta phải kính người, phải kính việc, phải kính vật. Kính người, lễ kính bình đẳng, không luận là người nào, tất cả chúng sanh đều phải lễ kính.

Tất cả chúng sanh hữu tình, ngay đến kiến, muỗi chúng ta xem thấy cũng như xem thấy Chư Phật Như Lai không hề khác biệt, như vậy mới gọi là tu hạnh Phổ Hiền.

Muỗi, kiến, động vật nhỏ cũng có Phật Tánh. Tất cả động vật đều có Phật Tánh. Ngoài động vật ra, thực vật, khoáng vật đều có pháp tánh, cho nên chúng ta phải cung kính tất cả.

Nếu như nói chúng ta làm không được, xin nói với các vị, thực tế ra mà nói, không phải làm không được mà là chúng ta không chịu làm.

Nếu như chúng ta chịu làm, thì làm gì có chuyện không làm được. Thiên hạ làm không được, người xưa nói, chỉ có hai việc khó là lên Trời khó và cầu người khó. Việc này là cầu chính mình không phải cầu người.

Cầu chính mình thì có gì khó đâu?

Chỉ là làm cho tánh đức của chúng ta hoàn toàn lưu xuất ra. Việc này là cầu ở chính mình không phải cầu người, cho nên chính mình nhất định phải giác ngộ, nhất định phải nỗ lực.

Hiện tại thế gian tai nạn triền miên, nếu chúng ta không chăm chỉ nỗ lực mà tu, tương lai làm sao có thể tự cứu, cứu người?

***