Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

TRONG CẢNH GIỚI NÀY LỤC ĐẠO VÀ MƯỜI PHÁP GIỚI KHÔNG CÒN

TRONG CẢNH GIỚI NÀY LỤC ĐẠO VÀ MƯỜI PHÁP GIỚI KHÔNG CÒN
0