Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

TRONG MỘT CÂU DANH HIỆU ẤY, CÓ THƯỜNG LẠC NGÃ TỊNH, GIỚI ĐỊNH HUỆ, LỤC ĐỘ THẢY ĐỀU CÓ

TRONG MỘT CÂU DANH HIỆU ẤY, CÓ THƯỜNG LẠC NGÃ TỊNH, GIỚI ĐỊNH HUỆ, LỤC ĐỘ THẢY ĐỀU CÓ
0