Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

✯ TRƯỚC HỌC TIỂU THỪA, SAU MỚI HỌC ĐẠI THỪA

✯ ĐÂY LÀ HẠNG NGƯỜI NÀO? LÀ TIỂU THỪA

✯ ĐÂY LÀ HẠNG NGƯỜI NÀO? LÀ TIỂU THỪA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

✯ THỜI KỲ MẠT PHÁP, ĐẠI THỪA KHẾ CƠ

✯ THỜI KỲ MẠT PHÁP, ĐẠI THỪA KHẾ CƠ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

✯ ĐÂY LÀ CĂN BỆNH CỦA NGƯỜI TIỂU THỪA

✯ ĐÂY LÀ CĂN BỆNH CỦA NGƯỜI TIỂU THỪA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

✯ TRONG TIỂU THỪA LÀ TU ĐÀ HOÀN, SƠ QUẢ

✯ TRONG TIỂU THỪA LÀ TU ĐÀ HOÀN, SƠ QUẢ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

✯ CĂN BẢN CỦA VIỆC LÀM NGƯỜI LÀ GÌ?

✯ CĂN BẢN CỦA VIỆC LÀM NGƯỜI LÀ GÌ?

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức