Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

NẾU CÒN CÓ NGƯỜI TU PHƯỚC, PHẬT ĐẠO VẪN CÒN THẤY TRÊN THẾ GIAN