Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

TU HÀNH BẤT THỐI, ĐÂY LÀ TRONG MỘT ĐỜI NÀY THIỆN CĂN, PHƯỚC ĐỨC, NHÂN DUYÊN THUẦN THỤC

TU HÀNH BẤT THỐI, ĐÂY LÀ TRONG MỘT ĐỜI NÀY THIỆN CĂN, PHƯỚC ĐỨC, NHÂN DUYÊN THUẦN THỤC
0