Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

TỰ MÌNH TU, TỰ MÌNH HƯỞNG THỤ, TU THIỆN ĐƯỢC PHƯỚC

TỰ MÌNH TU, TỰ MÌNH HƯỞNG THỤ, TU THIỆN ĐƯỢC PHƯỚC
0