Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

TỰ TÁNH CHÍNH LÀ CHÂN TÂM, CÓ THỂ SANH VẠN PHÁP

TỰ TÁNH CHÍNH LÀ CHÂN TÂM, CÓ THỂ SANH VẠN PHÁP
0