Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

TỰ TÁNH LÀ GIỚI ĐỊNH HUỆ

TỰ TÁNH LÀ THẬT SỰ VIÊN MÃN

TỰ TÁNH LÀ THẬT SỰ VIÊN MÃN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỰ TÁNH NÀY VỐN THIỆN MÀ CÒN SẴN CÓ

TỰ TÁNH NÀY VỐN THIỆN MÀ CÒN SẴN CÓ

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng

BẤT LUẬN CẢNH GIỚI NÀO ĐỀU KHÔNG XA RỜI TỰ TÁNH

BẤT LUẬN CẢNH GIỚI NÀO ĐỀU KHÔNG XA RỜI TỰ TÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CÔNG ĐỨC LÀ GIỚI ĐỊNH HUỆ

CÔNG ĐỨC LÀ GIỚI ĐỊNH HUỆ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÂU NGỜ TỰ TÁNH VỐN KHÔNG DAO ĐỘNG

ĐÂU NGỜ TỰ TÁNH VỐN KHÔNG DAO ĐỘNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HƯ KHÔNG TỪ ĐÂU MÀ ĐẾN? CŨNG TỪ TỰ TÁNH MÀ RA

HƯ KHÔNG TỪ ĐÂU MÀ ĐẾN? CŨNG TỪ TỰ TÁNH MÀ RA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

VẠN PHÁP TỪ ĐÂU ĐẾN? TỰ TÁNH BIẾN HIỆN RA

VẠN PHÁP TỪ ĐÂU ĐẾN? TỰ TÁNH BIẾN HIỆN RA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TAM HỌC GIỚI ĐỊNH HUỆ CÓ THỨ LỚP

TAM HỌC GIỚI ĐỊNH HUỆ CÓ THỨ LỚP

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THỨ QUÝ VỊ CẦU LÀ THỨ VỐN CÓ TRONG TỰ TÁNH

THỨ QUÝ VỊ CẦU LÀ THỨ VỐN CÓ TRONG TỰ TÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không