Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

TỰ TÁNH LÀ THẬT SỰ VIÊN MÃN

TỰ TÁNH LÀ THẬT SỰ VIÊN MÃN
0