Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

NẾU CÒN CÓ NGƯỜI TU PHƯỚC, PHẬT ĐẠO VẪN CÒN THẤY TRÊN THẾ GIAN

NGHE KINH PHẢI TIÊU QUY TỰ TÁNH

NGHE KINH PHẢI TIÊU QUY TỰ TÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NHÌN THẤY KINH SÁCH THÌ NHỚ ĐẾN TỰ TÁNH CHÁNH

NHÌN THẤY KINH SÁCH THÌ NHỚ ĐẾN TỰ TÁNH CHÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THỨ QUÝ VỊ CẦU LÀ THỨ VỐN CÓ TRONG TỰ TÁNH

THỨ QUÝ VỊ CẦU LÀ THỨ VỐN CÓ TRONG TỰ TÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẬT PHÁP DẠY HỌC LÀ DẠY CHÚNG TA TRỞ VỀ TỰ TÁNH

PHẬT PHÁP DẠY HỌC LÀ DẠY CHÚNG TA TRỞ VỀ TỰ TÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỰ TÁNH THANH TỊNH VIÊN MINH THỂ

TỰ TÁNH THANH TỊNH VIÊN MINH THỂ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TƯƠNG ƯNG VỚI TỰ TÁNH LÀ CHÁNH PHÁP

TƯƠNG ƯNG VỚI TỰ TÁNH LÀ CHÁNH PHÁP

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỰ TÁNH VỐN ĐỊNH

TỰ TÁNH VỐN ĐỊNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CÓ CÙNG TỰ TÁNH TỨC LÀ CÓ CÙNG MỘT THỂ

CÓ CÙNG TỰ TÁNH TỨC LÀ CÓ CÙNG MỘT THỂ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỰ TÁNH KHÔNG CÓ CHÂN VỌNG, TỰ TÁNH KHÔNG CÓ MÊ NGỘ

TỰ TÁNH KHÔNG CÓ CHÂN VỌNG, TỰ TÁNH KHÔNG CÓ MÊ NGỘ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TẤT CẢ PHÁP ĐỀU LÀ PHÁP TƯỚNG CỦA TỰ TÁNH

TẤT CẢ PHÁP ĐỀU LÀ PHÁP TƯỚNG CỦA TỰ TÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BẤT LUẬN CẢNH GIỚI NÀO ĐỀU KHÔNG XA RỜI TỰ TÁNH

BẤT LUẬN CẢNH GIỚI NÀO ĐỀU KHÔNG XA RỜI TỰ TÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỰ TÁNH LÀ BẤT SANH, BẤT DIỆT

TỰ TÁNH LÀ BẤT SANH, BẤT DIỆT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỰ TÁNH BẤT ĐỘNG, MINH TÂM KIẾN TÁNH

TỰ TÁNH BẤT ĐỘNG, MINH TÂM KIẾN TÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

DUY CHỈ CÓ TÁNH ĐỨC MỚI CÓ THỂ KHAI PHÁT TỰ TÁNH

DUY CHỈ CÓ TÁNH ĐỨC MỚI CÓ THỂ KHAI PHÁT TỰ TÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không