Phaät Giaùo laø giaùo duïc chöù khoâng phaûi laø Toân Giaùo.
Giaùo duïc Thaùnh Hieàn, neàn giaùo duïc töông öng vôùi taùnh ñöùc

daoduc.vn

NẾU CÒN CÓ NGƯỜI TU PHƯỚC, PHẬT ĐẠO VẪN CÒN THẤY TRÊN THẾ GIAN

BUÔNG XUỐNG LÀ TRỞ VỀ TỰ TÁNH

BUÔNG XUỐNG LÀ TRỞ VỀ TỰ TÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỰ TÁNH LÀ THẬT SỰ VIÊN MÃN

TỰ TÁNH LÀ THẬT SỰ VIÊN MÃN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THẬT SỰ CHÂN THẬT LÀ TỰ TÁNH

THẬT SỰ CHÂN THẬT LÀ TỰ TÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KHỞI TÂM KHÔNG ĐỘNG NIỆM, ĐÓ HOÀN TOÀN LÀ TỰ TÁNH

KHỞI TÂM KHÔNG ĐỘNG NIỆM, ĐÓ HOÀN TOÀN LÀ TỰ TÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỰ TÁNH LÀ CHÂN TÂM, CÓ THỂ HIỆN CÓ THỂ SANH

TỰ TÁNH LÀ CHÂN TÂM, CÓ THỂ HIỆN CÓ THỂ SANH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỰ TÁNH LÀ BẢN THỂ, TỨC BẢN THỂ CỦA CHÍNH MÌNH

TỰ TÁNH LÀ BẢN THỂ, TỨC BẢN THỂ CỦA CHÍNH MÌNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỰ TÁNH LÀ VỪA LINH, VỪA GIÁC

TỰ TÁNH LÀ VỪA LINH, VỪA GIÁC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NẾU TỰ TÁNH KHÔNG ĐỘNG NÓ KHÔNG CÓ TƯỚNG

NẾU TỰ TÁNH KHÔNG ĐỘNG NÓ KHÔNG CÓ TƯỚNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NÀO NGỜ TỰ TÁNH VỐN THANH TỊNH!

NÀO NGỜ TỰ TÁNH VỐN THANH TỊNH!

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỪ BI ĐƯỢC LƯU XUẤT RA TỪ TỰ TÁNH

TỪ BI ĐƯỢC LƯU XUẤT RA TỪ TỰ TÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỰ CHỨNG PHẦN TỨC LÀ TÂM THANH TỊNH CỦA TỰ TÁNH

TỰ CHỨNG PHẦN TỨC LÀ TÂM THANH TỊNH CỦA TỰ TÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỰ TÁNH CHÍNH LÀ CHÂN TÂM, CÓ THỂ SANH VẠN PHÁP

TỰ TÁNH CHÍNH LÀ CHÂN TÂM, CÓ THỂ SANH VẠN PHÁP

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BẢN NĂNG TRONG TỰ TÁNH CHẲNG THỂ NGHĨ BÀN NHƯỜNG ẤY

BẢN NĂNG TRONG TỰ TÁNH CHẲNG THỂ NGHĨ BÀN NHƯỜNG ẤY

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không